Svatba

Zlatá nebo diamantová svatba

Obřad lze domluvit individuálně s matrikářkou.

Uzavření manželství nebo registrovaného partnerství

Obecně a přehledně vše k uzavření manželství na portálu státní správy: Uzavření manželství - pruvodce.gov.cz

Matriční obvod Městského úřadu Dubá

 • Správní území města Dubá a přilehlých obcí a osad: Bukovec, Deštná, Dražejov, Dřevčice, Dubá, Horní Dubová Hora, Nový Berštejn, Heřmánky, Horky, Kluk, Korce, Lhota, Nedamov, Panská Ves, Křenov, Nedvězí, Plešivec, Sušice, Zakšín, Zátyní.
 • Správní území obce Blatce a jeho částí: Beškov, Blatce, Blatečky, Houska, Konrádov a Tubož
 • Správní území obce Chlum a jeho částí: Chlum, Drchlava a Maršovice
 • Správní území obce Vrchovany
 • Správní území obce Tuhaň a jeho částí: Dolní Dubová Hora, Domašice, Obrok, Pavličky, Tuhaň, Tuhanec

Úředně určená místnost

Pro konání obřadů je určená obřadní síň Městského úřadu Dubá.
Jiné místo je možné po dohodě za správní poplatek, ale pouze v matričním obvodu městského úřadu Dubá. Při dojednání svatebního obřadu ve venkovních prostorách je VŽDY nutné počítat i s nepřízní počasí, a pro tyto situace mít připravený přístřešek, případně počítat s přemístěním obřadu do zastřešených prostor. Venkovní svatební obřady se konají v období duben – září.

Termíny

Každý sudý týden v sobotu 10 - 14 hod. Jiný termín je možný po dohodě, za poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Změna z mimořádných důvodů (čerpání řádné dovolené, dlouhodobá nemoc apod.) je vyhrazena.

Poplatky

Poplatky jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění takto:
a) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky - 5.000 Kč
b) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky - 3.000 Kč
c) Přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce - 1.000 Kč
d) Vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu - 3.000 Kč
e) Vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku - 500 Kč
f) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem - 500 Kč

Poplatek podle písmen a) až d) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců nebo jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství. 
Poplatek podle písmene d) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo místo i čas určené obcí pro konání slavnostních obřadů nebo povoluje-li se vstup do registrovaného partnerství mimo místo i čas určené matričním úřadem k přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství. 
Poplatek podle písmene c) se nevybírá, jestliže je dán důvod pro vybrání poplatku podle písmene d). 
Osvobození: Od poplatku podle písmene d) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.         

Dotazník

Dotazník k uzavření manželství s předepsanými doklady předloží snoubenci nejpozději 1 měsíc před plánovaným termínem. Ve výjimečných případech dle dohody s matrikářkou. Pokud nebude dotazník k uzavření manželství spolu s předepsanými doklady předložen, bude rezervovaný termín zrušen.

V dotazníku je třeba uvést i údaj o společných dětech snoubenců a předložit jejich rodné listy. Na dítě nevěsty, jehož otec není znám, se může vztahovat dohoda o příjmení – v tomto případě se předloží i rodný list tohoto dítěte.

Je-li snoubenec neslyšící, hluchoslepý nebo němý, popřípadě činí-li prohlášení v jiném než českém nebo slovenském jazyce, je nutná přítomnost tlumočníka nebo prostředníka. Neslyšícímu, hluchoslepému nebo němému snoubenci zajistí přítomnost tlumočníka matriční úřad; ustanovení správního řádu o právech osoby neslyšící nebo hluchoslepé se použijí obdobně. V ostatních případech zajišťuje přítomnost tlumočníka snoubenec na vlastní náklady.

Doklady

Snoubenec - občan ČR:

 • platný občanský průkaz, případně cestovní doklad (v tomto případě je nutné předložit Výpis z informačního systému obyvatel o stavu a bydlišti, vydává evidence obyvatel v místě trvalého pobytu fyzické osoby).
 • rodný list
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
 • úmrtní list manžela, případně partnera
 • potvrzení o stavu a bydlišti, vydané cizím státem, je-li snoubenec občan ČR s trvalým pobytem v cizině

Snoubenec - cizinec:

 • platný cestovní doklad
 • rodný list s úředně potvrzeným překladem do českého jazyka (dále jen s překladem)
 • potvrzení o stavu a bydlišti s překladem
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s překladem
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, vydané Cizineckou policií ČR, které není starší 7 pracovních dnů v den uzavření manželství (neplatí pro občany členských států EU)

Svatební obřad

Svatebčané se dostaví na místo konaní svatebního obřadu nejpozději 15 minut před dohodnutou hodinou obřadu (podle místa obřadu). V případě nedodržení stanovené hodiny bude sňatek přeložen na závěr dne.

Snoubenci jsou povinni před svatebním obřadem prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti – občanský průkaz, cestovní doklad.

Svědkové musí být plnoletí a k obřadu předloží platný občanský průkaz nebo cestovní doklad.

V den obřadu bude novomanželům oddělena vyznačená část občanského průkazu z důvodu změn nastalých uzavřením manželství (příjmení, stav).

Slavnostní přípitek (není povinný) – pokud snoubenci mají zájem, přinesou vlastní přípitek, který před obřadem předají matrikářce. Skleničky na přípitek jsou připraveny pouze na radnici, mimo radnici si snoubenci zajistí sami i skleničky, nebo dle dohody předem s matrikářkou.

Je-li snoubenec neslyšící, hluchoslepý nebo němý, popřípadě činí-li prohlášení v jiném než českém nebo slovenském jazyce, je nutná přítomnost tlumočníka nebo prostředníka. Neslyšícímu, hluchoslepému nebo němému snoubenci zajistí přítomnost tlumočníka matriční úřad. V ostatních případech zajišťuje přítomnost tlumočníka snoubenec na vlastní náklady.

Církevní sňatek

Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku Typ: DOC dokument, Velikost: 34.5 kB
V případě uzavření manželství před orgánem církve, předloží snoubenci oddávajícímu osvědčení k uzavření církevního sňatku vydané příslušným matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Platnost osvědčení je po dobu 6 měsíců ode dne jeho vydání.

Hudba, fotograf 

Město Dubá nabízí zajištění hudebního doprovodu na svatby zdarma a to hudebníka: p. Imricha, pouze v sobotu a v obřadní síni v Dubé, jinak si snoubenci musejí zařídit vlastní hudbu.
Službu fotografa matrika NEZAJIŠŤUJE. Možnost předání kontaktu na fotografa nebo kameramana z okolí.

Oddací list

Oddací list je vyhotoven v týdnu po konání obřadu a je novomanželům předán buď osobně, nebo zaslán poštou do vlastních rukou. Nejpozději musí být vyhotoven do 30 dnů.

Odpovídající zákony

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • 207/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Zákon 328/1999 Sb., o občanských průkazech - § 14 odst. 1 písm. d
 • Sankce: Podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 251/2016 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o přestupcích). V případě, že se někdo dopustí přestupku podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) zákona o přestupcích

Kontakt na matrikářku

Petra Mečířová
matrika@mestoduba.cz
tel. 487 870 201