Poplatky z pobytu

Platná vyhláška

Vyhláška o místním poplatku z pobytu

Sazba poplatku z pobytu činí 20 Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba
a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba kteráje držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
b) mladší 18 let,
c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce,
e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
f) pobývající na území obce
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

Formuláře pro poskytovatele ubytovacích služeb

Ohlášení - zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu Typ: DOC dokument, Velikost: 313 kB

Plátce podává ohlášení do 15 dnů od okamžiku, kdy se stal plátcem.

Výkaz - poplatek z pobytu pro poskytovatele ubytovacích služeb Typ: DOC dokument, Velikost: 311 kB

Poskytovatel pobytu odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 31. října, vždy na účet správce poplatku č. 903265309/0800 pod variabilním symbolem (IČO poplatníka).

Odpovědná osoba

Veronika Kolomazníková
poplatky@mestoduba.cz
tel. 487 870 201