Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá - aplikace dobré praxe do řízení obcí

„Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá – aplikace dobré praxe do řízení obcí“. Realizace zmíněného projektu je dotována z prostředků Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Přeshraniční spolupráce
s městem Mirsk v rámci projektu
"Nemusí to býti nuda, když se spojí
Mirsk a Dubá - aplikace dobré praxe
do řízení obcí"

znak města Dubá                                  znak polského města Mirsk

 

V listopadu a prosinci 2016 byl připravován
první společný projekt, který nesl název
„Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá
– aplikace dobré praxe do řízení obcí“.
 

Dlouhodobá spolupráce a partnerství měst Dubá a Mirsk
bylo slavnostně uzavřeno 10. února 2017.
První společný projekt pomůže nastartovat kvalitní spolupráci
mezi oběma městy a realizaci společných projektů na základě společné podložené koncepci obou měst.


Projektovou žádost předložilo Město Dubá v rámci
Fondu mikroprojektů Euroregionu Nisa v Liberci.
Projekt č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000789 
byl v rámci procesu hodnocení ze strany Správce fondu
vyhodnocen kladně a ke konci měsíce dubna 2017
byla podepsána Smlouva o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020.
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 10.288,52 Euro,
přičemž z prostředků fondů (EFRR) Evropské unie
je dotován do výše 8.745,24 Euro.

Během projektu, jehož délka trvání je v časovém horizontu 
10 měsíců, bude uskutečněno celkem
8 tematických setkávacích dnů, na kterých bude předávána
„dobrá praxe“zaměstnanců obou úřadů, zástupců samosprávy,
a zaměstnanců organizací, která města zřizují.
První aktivita je organizována v Dubé, a to 19. května 2017
kdy ústředním tématem byla HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚST
a průřezové téma:
Spolupráce zaměstnanců Infocentra cestovního ruchu
v Dubé a Mirsku. Z této spolupráce vznikla společná mapa s doporučenými turistickými cíly.
 Mapka je volně k dostání v Infocentru města Dubá. 

Město Dubá ve spolupráci s partnerským městem Mirsk vydalo mapu s doporučenými turistickými cíli. Mapka je volně k dostání v Infocentru města Dubá.Město Dubá ve spolupráci s partnerským městem Mirsk vydalo mapu s doporučenými turistickými cíli. Mapka je volně k dostání v Infocentru města Dubá.
mapa ke stažení v pdf: 

samolepka
Ke každé mapě dostanete krásnou samolepku, kde je zobrazena Sušárna chmele v Dubé a geopark s podzemní turistickou cestou v Krobici v gmině Mirsk


Informace o výstupech z jednotlivých tematických dnů
byly průběžně zveřejňovány, jak na webu města,
tak v městském zpravodaji:        

články z aktivit 

6. setkávací aktivita
Téma: Předávání dobré praxe obcí - dvoudenní aktivita v Mirsku

5. setkávací aktivita
Téma: Monitoring potřeb a komunikace s odlehlými oblastmi měst Dubá a Mirsk

4. setkávací aktivita
Téma: Monitoring potřeb a komunikace s odlehlými oblastmi měst Dubá a Mirsk

3. setkávací aktivita
Předávání dobré praxe obcí - dvoudenní aktivita v Dubé

2. setkávací aktivita
Téma: Hospodářská činnost měst Dubá a Mirsk
tentokrát v Mirsku

1. setkávací aktivita
Téma: Hospodářská činnost měst Dubá a Mirsk
v Dubé

Zahájení spolupráce Dubé a Mirsku (článek na ERN)

Z podpisu přeshraniční spolupráce s Mirskem

 

loga projektu přeshraniční spolupráce