Narození dítěte

Co vše je potřeba zařídít po narození dítěte?

Vše přehledně najdete na portálu veřejé správy https://pruvodce.gov.cz/narozeni

Pokud se dítě narodilo ve zdravotnickém zařízení, hlášení na náš matriční úřad dělat nemusíte, přijde ze zdravotnického zařízení automaticky a většinou i s kontaktními údaji. Náš matriční úřad se Vám ozve, až bude hotový rodný list dítěte a domluvíte se na předání.
Je třeba se ale přihlásit k placení poplatku za komunální odpad.

Vydání rodného listu dítěti, které se narodilo mimo zdravotnické zařízení

Zápis do knihy narození 

Provede se na základě ústního oznámení o narození dítěte mimo zdravotnické zařízení, nebyly-li jeho matce ani následně poskytnuty zdravotní služby; o tomto oznámení sepíše matrikář s oznamovatelem zápis.

Narození je povinen oznámit matričnímu úřadu jeden z rodičů, popřípadě jeho zákonný zástupce, nebo soudem ustanovený opatrovník.

Nedošlo-li k oznámení narození jedním z rodičů, popřípadě jeho zákonným zástupcem, nebo soudem ustanoveným opatrovníkem, je povinna oznámit narození matričnímu úřadu fyzická osoba, která se o narození dozvěděla.

Doklady k předložení na matrice

Výčet všech dokladů, které předkládá jeden z rodičů, resp. matka dítěte, k zápisu jeho narození do knihy narození je uveden v ustanovení § 16 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o matrikách“).

K zápisu do knihy narození dítěte narozeného za trvání manželství předloží jeden z rodičů:

 1. oddací list,
 2. občanský průkaz, nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán,
 3. souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě jménech dítěte,
 4. souhlasné prohlášení rodičů o příjmení dítěte, pokud údaj o příjmení dítěte není patrný z oddacího listu rodičů dítěte,
 5. případně další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození – Hlášení o narození ČSÚ (vyplní certifikovaná porodní asistentka nebo lékař), Zpráva o rodičce pro gynekologa a matriku (vyplní certifikovaná porodní asistentka nebo lékař), těhotenský průkaz, popřípadě další dokumenty dle dohody.

K zápisu do knihy narození dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám, předloží matka:

 1. prohlášení o jménu, popřípadě jménech dítěte,
 2. rodný list,
 3. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá,
 4. občanský průkaz, nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince, byl-li jí vydán,
 5. případně další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození – Hlášení o narození ČSÚ (vyplní certifikovaná porodní asistentka nebo lékař), Zpráva o rodičce pro gynekologa a matriku (vyplní certifikovaná porodní asistentka nebo lékař), těhotenský průkaz, popřípadě další dokumenty dle dohody.

K zápisu do knihy narození dítěte narozeného mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství nebo jehož otcem je muž, který dal k umělému oplodnění souhlas, předloží jeden z rodičů:

 1. souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě jménech dítěte,
 2. souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství nebo písemný souhlas muže, který dal k umělému oplodnění, potvrzený poskytovatelem zdravotních služeb, popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství k dítěti,
 3. rodný list matky a otce dítěte,
 4. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá,
 5. občanský průkaz, nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán,
 6. případně další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození – Hlášení o narození ČSÚ (vyplní certifikovaná porodní asistentka nebo lékař), Zpráva o rodičce pro gynekologa a matriku (vyplní certifikovaná porodní asistentka nebo lékař), těhotenský průkaz, popřípadě další dokumenty dle dohody.

Podle § 776 odst. 1 občanského zákoníku narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne poté, co manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, anebo poté, co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného, má se za to, že otcem je manžel matky.

Matriční úřad vystaví po obdržení hlášení o narození od příslušného zdravotnického zařízení nebo ústního oznámení o narození dítěte rodný list ve lhůtě 30 dnů, kdy tento je po zpracování v průběhu této lhůty zaslán doporučeně do vlastních rukou rodičům dítěte, nebo je předán osobně na oddělení matrik.

Upozornění pro cizince

Podle § 57 odstavce zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů § se listiny vydané orgány cizího státu, které platí v místě, kde byly vydány, za veřejné listiny a které jsou podkladem pro zápis, dodatečný zápis, anebo dodatečný záznam v matriční knize, nebo opravu zápisu v matriční knize, předkládají s úředním překladem do českého jazyka. Tyto listiny musí být opatřeny potřebnými ověřeními dle § 12 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Vítání nových občánků

Obřad přivítání nových občánků město Dubá organizuje dvakrát ročně, vždy jednou na jaře a na podzim. Paní matrikářka obešle všechny rodiče v rámci našeho matričního správního území. Prosíme všechny o potvrzení, zda na obřad dorazí, kvůli organizaci přípravy obřadní místnosti, děkujeme.

Kontakt na paní matrikářku

Petra Mečířová
matrika@mestoduba.cz
tel. 487 870 201