Obsah

Plán rozvoje města Dubá

Zpracovatel Programu rozvoje Dubé přivítal záměr zadavatele vytvořit jednoduchý a srozumitelný materiál, který bude představovat koncepci pro budoucí zásadní rozhodnutí, prováděná na úrovni vedení města v příštích letech. Z toho důvodu se analytická část omezuje jen na údaje, které jsou z hlediska záměru podstatné a pro jejich přehlednost a možnost srovnávání pracuje tam, kde je to vhodné, s grafy.

Při vytváření tohoto materiálu zpracovatel od počátku sledoval základní myšlenku vytvořit takový dokument, který bude přínosný z hlediska:

  • vedení a zastupitelstva města při vytváření dalších projektů a záměrů tak, aby všechny sledovaly jeden společný základní cíl 
  • trvalých obyvatel pro povědomí o všech možnostech, které se ve městě nacházejí 
  • zájemců o přistěhování nebo nahlášení k trvalému pobytu pro zjištění základních informací o městě a možnostech zaměstnání, škol a podobně 
  • zájemců o podnikání jako pomoc při rozhodování, jestli je Dubá vhodné místo.

Z těchto důvodů se jedná o dokument doplněný nejen řadou tabulek a grafů, ale také fotografií a informacemi ze všech podstatných oblastí města.

Dokument Program rozvoje Dubé rozdělen do dvou základních částí:

  1. Část popisná, ve které jsou shromážděné statistické i textové údaje z oblasti geografie, demografie, infrastruktury, hospodářství, historie apod.
  2. Stanovení hlavních priorit rozvoje Dubé a opatření k jejich realizaci včetně popisu silných a slabých stránek

Záměrně není do dokumentu zařazena část nazývaná jako „zásobník projektů“, neboť hlavní idea při zpracování nebyla vytvořit koncepční materiál na základě již existujících projektů. Hlavní myšlenka je postavena na opačném postupu, a sice dojít na základě rozboru současné situace a možného výhledu k hlavním prioritám dalšího rozvoje a podle nich projekty přizpůsobovat.

Pokud v současné době již určitý „zásobník projektů“ existuje, může vzniklý materiál posloužit k jeho revizi a posouzení vhodnosti jednotlivých záměrů.

Součástí materiálu je volně připojený seznam opatření k realizaci priorit dalšího rozvoje Dubé, roztříděný jen z hlediska příslušnosti k prioritě.

Zpracovatel dokumentu děkuje vedení města za vytvořené podmínky a odbornou pomoc, pracovní skupině patří poděkování za velmi angažovaný přístup, připomínky a stoprocentní zájem o vytvářený materiál. Bez takového přístupu by Program rozvoje Dubé v požadované podobě nemohl vzniknout.