Obsah

JEDNACÍ ŘÁD
zastupitelstva města Dubá

 

článek 1.
Úvodní ustanovení

Zastupitelstvo města Dubá vydává v souladu s ustanovením § 96 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tento jednací řád zastupitelstva města Dubá, kterým se upravuje příprava a svolání zastupitelstva města Dubá, dále průběh jednání, způsob usnášení, náležitosti rozhodování, způsob kontroly usnesení a další otázky vztahující se k jednání zastupitelstva města Dubá.

 

článek 2.
Pravomoci zastupitelstva města Dubá

Zastupitelstvo města Dubá (dále jen „zastupitelstvo“) rozhoduje o všech záležitostech uvedených v ustanoveních § 84 a 85 a § 102 odst. 2 písm. c), d), f), j) a l) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).

Zastupitelstvo podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona o obcích stanovuje rozsah rozpočtových opatření prováděných starostou města Dubá (dále jen „starosta“) následovně:

a) provádět přesun finančních částek v položkách v rámci jednoho paragrafu rozpočtu,

b) provádět rozpočtové opatření v případě získání účelové dotace na příjmové straně rozpočtu a stejnou částkou navýšit výdajovou stranu rozpočtu v konkrétním paragrafu podle rozhodnutí o dotaci.

V obou případech musí být zachován stejný rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu schváleného zastupitelstvem.

 

článek 3.
Svolání zasedání zastupitelstva města Dubá

1. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, zpravidla jedenkrát za měsíc, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva svolává a zpravidla řídí starosta. Dále je starosta povinen svolat zasedání zastupitelstva, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena Městskému úřadu Dubá (dále jen „úřad“).

2. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva.

3. Svolání všech členů zastupitelstva provede starosta písemným pozváním, které obsahuje místo, datum a čas konání zasedání zastupitelstva včetně navrženého programu.

4. Občany o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání informuje úřad na úřední desce a způsobem v místě obvyklým (v městském zpravodaji, informačními letáky, na veřejných vývěsních plochách v celém správním území, na internetových stránkách města) nejpozději 7 dnů před zasedáním zastupitelstva.

 

článek 4.
Příprava zasedání zastupitelstva města Dubá

1. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva mají jeho členové, výbory zastupitelstva, tajemník úřadu a osadní výbory.

2. Přípravu zasedání zastupitelstva provádí starosta a místostarosta spolu s tajemníkem úřadu:

a) organizační a technickou přípravu zajišťuje tajemník úřadu,

b) přípravu podkladových písemných materiálů provádí starosta, místostarosta, tajemník úřadu, zaměstnanci úřadu, předsedové výborů zastupitelstva, předsedové osadních výborů a vedoucí organizací zřízených městem Dubá,

c) podle potřeby, nebo pokud to povaha věci vyžaduje, vyžádá si zastupitelstvo odbornou expertýzu, stanovisko příslušného orgánu nebo organizace, případně zorganizuje průzkum veřejného mínění.

3. Písemné materiály musí být zpracovány nejpozději 7 dnů před zasedáním zastupitelstva a zaslány členům zastupitelstva s pozvánkou na zasedání. Předsedům osadních výborů budou zasílány písemné materiály týkající se dané části obce s pozvánkou na zasedání. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva objektivně posoudit danou problematiku a přijmout konečné rozhodnutí.


článek 5.
Zasedání zastupitelstva města Dubá

1. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

2. Jednání zastupitelstva se zúčastňují členové zastupitelstva s hlasem rozhodujícím, tajemník úřadu s hlasem poradním. Dále se zasedání účastní předsedové jednotlivých osadních výborů a podle projednávané problematiky může starosta přizvat zástupce dotčených orgánů a organizací, pracovníky úřadu, případně potřebné odborníky či zástupce krajského úřadu.

3. Účast všech členů zastupitelstva na jednání je povinná. Případnou nepřítomnost, pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.

4. Jednání řídí starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta nebo jím pověřený člen zastupitelstva (dále jen „řídící zasedání“). Jednání zahajuje ve stanovenou hodinu, nejpozději však v době, kdy je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Jestliže do 30 minut po stanoveném začátku jednání není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, řídící zasedání, zasedání zastupitelstva ukončí a do 15 dnů svolá náhradní zasedání. Obdobně postupuje v případě, že v průběhu jednání poklesne počet přítomných členů zastupitelstva pod úroveň nadpoloviční většiny.

5. V zahajovací části jednání řídící zasedání prohlásí, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno:

a) konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů zastupitelstva,

b) nechá schválit program jednání,

c) nechá schválit zapisovatele průběhu jednání (ze zaměstnanců úřadu),

d) nechá schválit zapisovatele usnesení (z členů zastupitelstva),

e) nechá schválit dva ověřovatele zápisu z jednání (z členů zastupitelstva),

f) nechá provést předsedou kontrolního výboru zastupitelstva případně tajemníkem úřadu kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva.

6. Zprávy, příp. úvodní informace k projednávaným bodům podává řídící zasedání, předsedové výborů zastupitelstva nebo člen zastupitelstva.

7. Právo předkládat nové návrhy k zařazení do programu jednání zastupitelstva přímo v jeho průběhu mají členové zastupitelstva. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo hlasováním.

8. Řídící zasedání řídí jednání tak, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh.

a) Ještě před schválením každého ze schvalovaných bodů osloví řídící zasedání nejdříve členy zastupitelstva k tomu, zda chtějí v rámci rozpravy
k projednávanému bodu pronést dotaz, návrh nebo připomínku. V případě,
že projednávaný bod se týká části obce v nichž je zřízen osadní výbor,
může řídící zasedání udělit slovo předsedovi příslušného osadního výboru. Občanům je dána možnost vyjádřit se v rozpravě k projednávanému bodu připomínkou nebo návrhem po tom, co nikdo z účastníků již nežádá k tomuto bodu o slovo.

b) Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání zvednutím ruky. Ke slovu je možno se přihlásit jen do té doby, pokud řídící zasedání neukončí rozpravu nebo nedá o projednávaném bodu hlasovat. Ten, komu nebylo slovo uděleno, se ho nesmí ujmout.

c) Udělit slovo na jednání musí řídící zasedání, požádá-li o něj člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo hejtman kraje.

d) Pokud řídící zasedání uzná, že příspěvek se nevztahuje k danému problému, není dotazem, návrhem či připomínkou nebo je urážlivý či jinak nevhodný může odejmout slovo okamžitě.

e) Nikdo nesmí rušit řídícího zasedání ani jiného řečníka, kterému bylo uděleno slovo, při jeho projevu. Ruší-li kdokoliv zasedání, může být řídícím zasedání vykázán z jednací místnosti.

9. K projednávané problematice, k jednotlivým otázkám obsaženým v předkládaných materiálech nebo otázkám, které se v průběhu jednání vyskytnou, si mohou členové zastupitelstva vyžádat stanovisko od starosty, místostarosty nebo zaměstnanců úřadu. Odpověď na dotazy musí být dána bezodkladně, nejpozději však písemně do 30 dnů, pokud si dotaz vyžaduje prověření.


článek 6.
Zápis z jednání zastupitelstva

1. O průběhu jednání se pořizuje zápis, jehož součástí je seznam jednotlivých usnesení a dále se pořizuje zvukový záznam z jednání. Zápis podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. Za vyhotovení zápisu, evidenci usnesení z jednotlivých zasedání, archivaci zvukových záznamů odpovídá tajemník úřadu. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je prezenční listina členů zastupitelstva a předsedů osadních výborů s jejich vlastnoručními podpisy.

2. V zápise se uvádí:

a) den a místo jednání, hodina zahájení a ukončení, doba přerušení,

b) jméno a příjmení zapisovatele průběhu jednání (zápisu),

c) jména a příjmení ověřovatelů zápisu,

d) jména omluvených a neomluvených členů zastupitelstva,

e) program jednání,

f) průběh rozpravy se jmény řečníků,

g) podané návrhy, dotazy a připomínky,

h) výsledky hlasování (jmenovitě bude uvedeno kdo hlasoval pro, proti event. se zdržel),

i) schválené znění usnesení,

j) další skutečnosti, o kterých rozhodnou členové zastupitelstva.

3. Přijatá usnesení, kterými se mimo jiné ukládají i úkoly v záležitostech samostatné působnosti starostovi, místostarostovi, členům zastupitelstva, předsedům výborů zastupitelstva a tajemníkovi úřadu, musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření, odpovědnost a způsob kontroly musí být formulovány stručně a adresně, popřípadě s uvedením termínu splnění.

4. Zápis je nutno pořídit do 7 dnů po skončení zasedání a musí být uložen u tajemníka úřadu k nahlédnutí. Právo nahlížet do usnesení a zápisu z jednání zastupitelstva mají osoby uvedené v ustanovení § 16 zákona o obcích. O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva. Občané mohou své námitky uplatnit prostřednictvím členů zastupitelstva. Zápis, proti němuž nebyly podány námitky, se pokládá za schválený.

5. S usnesením zastupitelstva v jeho upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je veřejnost seznámena vyvěšením na úřední desce úřadu případně s krátkým komentářem starosty nejpozději do 10 dnů po zasedání zastupitelstva. Toto usnesení zastupitelstva je dále zveřejněno způsobem v místě obvyklým (v městském zpravodaji, na veřejných vývěsních plochách v celém správním území, na internetových stránkách města Dubá).


článek 7.
Hlasování zastupitelstva

1. Zastupitelstvo je schopno přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

2. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo hlasovalo o jeho jednotlivých bodech, stanoví pořadí pro postupné hlasování řídící zasedání. V případě podání protinávrhu se hlasuje nejprve o něm, poté o původní variantě. Schválením jedné varianty usnesení se ostatní varianty považují za nepřijaté.

3. Hlasovat o jednotlivých bodech programu dává předsedající zasedání, výjimku tvoří body programu, které předkládají k projednání výbory zastupitelstva. O těchto bodech programu dávají hlasovat předsedové výborů zastupitelstva, pokud nejsou přítomni činí tak řídící zasedání.

4. Pokud předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo na návrh řídícího zasedání nebo jiného člena zastupitelstva usnést hlasováním, na odložení a nové projednání tohoto návrhu na konec programu jednání zastupitelstva. Nezíská-li návrh ani poté potřebnou většinu, je považován za zamítnutý.

5. Hlasování se provádí ve většině případů veřejně, zdvižením ruky pro nebo proti popř. se lze hlasování zdržet. Hlasování může být tajné, rozhodne-li o tom většina všech členů zastupitelstva. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.

 

článek 8.
Ukončení jednání zastupitelstva

Řídící zasedání ukončí jednání zastupitelstva, byl-li program jednání projednán a nikdo se již nehlásí o slovo. Jednání prohlásí za ukončené rovněž za okolností, kdy počet přítomných členů zastupitelstva klesne v průběhu jednání pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nelze-li zajistit nerušený průběh jednání. V těchto případech svolá starosta jednání znovu do 15 dnů.


článek 9.
Pracovní schůzka zastupitelstva

1. Pracovní schůzka zastupitelstva je neveřejná. Pracovní schůzku zastupitelstva svolává a řídí starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta nebo jím pověřený člen zastupitelstva. Starosta svolává pracovní schůzku zastupitelstva zpravidla na úterý ve stejném týdnu před konáním veřejného zasedání zastupitelstva. Svolání všech členů zastupitelstva provede starosta písemným pozváním společně s pozvánkou a programem na veřejné zasedání zastupitelstva.

2. Pracovní schůzka má spíše informativní charakter. Zpravidla se diskutuje o složitějších bodech, které budou předkládány k projednání na veřejném zasedání zastupitelstva. Na pracovní schůzce zastupitelstva se nehlasuje ani se nepořizuje zápis.

3. Pracovní schůzky zastupitelstva se zúčastňují členové zastupitelstva a tajemník úřadu. Pokud se projednávaný bod týká části obce v nichž je zřízen osadní výbor, účastní se pracovní schůzky zastupitelstva po dobu projednávání tohoto bodu i předseda příslušného osadního výboru. Dále k projednání některých složitějších bodů může starosta přizvat dotčené osoby, zástupce dotčených orgánů a organizací, pracovníky úřadu, případně potřebné odborníky či zástupce krajského úřadu.

4. Starosta pracovní schůzku zastupitelstva ukončí, pokud byly všechny předložené body projednány.


článek 10.
Závěrečná ujednání

Záležitosti jednání zastupitelstva, tímto Jednacím řádem zastupitelstva města Dubá neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Schválením tohoto nového Jednacího řádu zastupitelstva města Dubá se zároveň zrušuje dosavadní Jednací řád zastupitelstva města Dubá ze dne 28. 11. 2002.
Jednací řád zastupitelstva města Dubá nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení.

Tento Jednací řád zastupitelstva města Dubá schválilo zastupitelstvo města Dubá na svém veřejném zasedání konaném dne 14. 12. 2006 č. usn. 3-2/2006.
Úpravu tohoto Jednacího řádu zastupitelstva města Dubá
schválilo zastupitelstvo města Dubá na svém veřejném zasedání
konaném dne 10. 12. 2009 č. usn. 11-11/2009.
 

 

Jednací řád zastupitelstva města Dubá ke stažení