Obsah

Zpět

OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů

 

ke stažení: 
OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů 

z obsahu: 

změny ve vyhlášce o poplatku ze psů

 

Obecně závazná vyhláška Města Dubá č. 1/2019,

o místním poplatku ze psů

 

Zastupitelstvo Města Dubá se na svém zasedání dne 21. 11. 2019
usnesením č. 7-9/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)          Město Dubá touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

(2)          Správcem poplatku je městský úřad.

 

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

(1)          Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).

(2)          Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1)          Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

(2)          Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3)          V ohlášení poplatník uvede

a)            jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)           čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c)            další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na osvobození od poplatku.

(4)          Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(5)          Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.

 

Čl. 4

Sazba poplatku

(1)          Sazba poplatku za kalendářní rok za psa drženého v části města – Dubá:

 a) za každého psa …………………………………………………………….          300 Kč

 b) za každého psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ………………..    150 Kč

 

(2)          Sazba poplatku za kalendářní rok za psa drženého na místě neuvedeném v odst. 1:

 a) za každého psa …………………………………………………………….          200 Kč

 b) za každého psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ………………..    100 Kč

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

(1)          Poplatek je splatný nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.

(2)          Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Čl. 6

Osvobození

(1)          Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis .

(2)          Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.

(3)          V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

 

Čl. 7

Přechodné a zrušovací ustanovení

(1)          Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.

(2)          Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku ze psů, ze dne 16. 12. 2010.

Čl. 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

Vyvěšeno: 25. 11. 2019

Datum sejmutí: 31. 12. 2021

Zodpovídá: správce webu

Zpět