Obsah

Nová pravidla pro přidělování městských bytů

Typ: ostatní
-

Pravidla pro přidělování bytů
 ve vlastnictví města Dubá
s platností od 1. 1. 2012

 
 
 
-          žadatelé budou podávat žádost na nájem konkrétního bytu
 
Žadatel
 
 • Žádost může podat každý občan, kterému je více než 18 let
  a je právně způsobilý k právním úkonům.
 • Žádost může podat i občan, který je již nájemcem městského bytu, ale pouze za podmínky, že současně s nájemní smlouvou na nový byt uzavře dohodu o ukončení nájemního vztahu k bytu, jehož je do té doby nájemcem.
 • Nemá-li žadatel v Dubé trvalý pobyt, písemně se zaváže, že po přidělení bytu se k trvalému pobytu v Dubé přihlásí a to nejpozději do 15 dní od podpisu nájemní smlouvy. V případě, že se v termínu nepřihlásí k trvalému pobytu v Dubé, stává se uzavřená nájemní smlouva neplatnou.
 
Zveřejnění nabídky
 
 • Vždy nejméně na 15 dní bude na úřední desce městského úřadu (vedle radnice) a v Aktualitách na internetových stránkách města Dubá (http://www.mestoduba.cz ) zveřejněna nabídka volného bytu.
 • Nabídka volného bytu bude dále zveřejněnana elektronické úřední desce městského úřadu.
 • V nabídce bude vedle adresy, popisu bytu a výše nájemného uvedeno i datum prohlídky bytu a datum, do kterého lze podat žádost o nájem bytu.
Postup pro podání žádosti
 • Zájemce o byt si vyzvedne tiskopis žádosti včetně příloh v kanceláři správy domů a bytů v budově Městského úřadu Dubá ve 2. patře.
 • Potřebné tiskopisy budou rovněž pro zájemce o byt uveřejněny na internetových stránkách města Dubá – městský úřad -  správa bytů a domů  (mestsky-urad/odbory-meu/ ).
 • Vyplněnou žádost, popř. přílohu, podá zájemce o byt do data určeného v nabídce písemně na adresu:  Městský úřad Dubá, odbor správy domů a bytů, Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá nebo osobně v podatelně MěÚ Dubáv přízemí.
Posouzení žádosti a výběr nájemce
 • Žádost posoudí bytová komise, která přihlédne především k sociální a bytové situaci žadatele nebo k veřejně prospěšnému cíli přidělení bytu a sestaví pořadí zájemců.
 • Komise při posuzování zohlední rovněž,  zda je žadatelem rodina s dětmi, zda jde o občana s bydlištěm nebo zaměstnáním v Dubé, zda a z jakého důvodu je žadatel dlužníkem města, zda s ním v minulosti nebyl ukončen nájemní poměr z důvodu neplacení nebo špatného užívání bytu, zda je žadatel vlastníkem nebo spoluvlastníkem jiné nemovitosti určené k bydlení a k důvodům, proč ji nemůže užívat k bydlení apod.
 • Konečné slovo patří starostce města, která rozhodne, se kterým z doporučených zájemců bude uzavřena nájemní smlouva.
 
Doba trvání nájemní smlouvy
 • U nově uzavíraných nájemních smluv   se uzavírá nájemní vztah  obvyklena dobu určitou 6 nebo 12 kalendářních měsíců.
 • Při splnění podmínek řádného užívání bude nájemní vztah bez dalšího obnoven vždy na období dalších 6 nebo 12 kalendářních měsíců.
 • Podmínkami řádného užívání bytu se rozumí, že bude včas  hrazeno nájemné vč. záloh na služby a budou dodržovány podmínky užívání bytu a společných prostor uvedené v nájemní smlouvě a právních normách.
Byty zvláštního určení
Výše uvedený postup se nevztahuje na byty v domech č. p. 200 ul. Požárníků, Dubá a č. p. 15 ul. Masarykovo náměstí, Dubá. Přidělování těchto bytů se řídí zvláštními pravidly.
 
 
 
 

Vytvořeno: 29. 11. 2012
Poslední aktualizace: 29. 11. 2012 00:00
Autor: